BESKYDY - turist. chata SKALKA na Velkém Polomu

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA