BESKYDY - chata Bumbálka (905 m)

Vydavatel: VPL

Foto: Rudolf Helexa