BESKYDY - Kozubova chata 976 m Jablunkov

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA