BESKYDY, Kaple na Radhošti - 1130 m n. m.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Frant. Bittner