MASARYKOVA CHATA NA BESKYDĚ

Vydavatel: Nákladem odboru KČT v Mor. Ostravě

Tisk: Grafo Čuda Holice

Majetek KČST, odboru Mor. Ostrava. Nadm. výška 950 m Stnice dráhy Bílá a Makov, pošta Makov (veř. telef. hovorna)