MASARYKOVA CHATA NA BESKYDĚ.

Vydavatel: Nákladem odboru KČT v Mor. Ostravě

Tisk: Grafo Čuda Holice

Majetek KČST., odboru Mor. Ostrava, Nadm. výška 950 m, Stanice dráhy Bílá a Makov, pošta Makov Slovensko. (Veř. telef. hovorna).