HUTISKO - Škola za kopcem

Vydavatel: Nakladatel Vladimír Hambálek, knihk., Rožnov p. Radh.