Kaple na Radhošti 1130 m n. m.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA