Rožnov pod Radhoštěm

Vydavatel: Nákladem VI. Hambálka, knihkupce Rožnov

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV