HUTISKO - Za kopcem

Vydavatel: Nakladatel Vladimír Hambálek, knihk., Rožnov p. Radh.