Prostřední Bečva

Vydavatel: Nakladatel Vladimír Hambálek, knihk., Rožnov p. Radh.

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV