Socha sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Vydavatel: FOTOTYPIA VYŠKOV

Statued Hlg. Cyril und Method am Radhoscht