ŠTRAMBERK - Hrstkova chata

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA