LYSÁ HORA 1328 m

Vydavatel: Nakladatelství Thomayer

Foto: K. Thomayer