LYSÁ HORA (1328 m)

Vydavatel: Nakladatelství Thomayer

Foto: K. Thomayer